1950 – پښتنی قبيلې – عبداللطيف طالبی

1950 - پښتنی قبيلې عبداللطيف طالبی

1950 – پښتنی قبيلې – عبداللطيف طالبی

ء1950 – پشتون قبائل ۔عبدالطیف طالبی

ترکلانی تر کلا ڼي ترکاڼي 75-77
سڑبنی سړبني 165-166
ماموند 226
کاکازئی کاکازي لوئی ماموند لوی ماموند 227
ماموند 228

1950 – Pashtun tribes – Abdul Latif Talebi (Pashto)

Tarkalani (Tarkani) – Page 77-75
Sarban (Sarbani) – Page 165-166
Mamund / Mamond – Page 226
Kakazai (Loi Mamund) – Page 227
Mamund / Mamond – Page 228

© www.kakazai.com