مقالات منتخبه مجله دانشگاه خاور شناسى – دانشگاہِ پنجاب، لاہور

مقالات منتخبه مجله دانشگاه خاور شناسى – دانشگاہِ پنجاب، لاہور
مقالات منتخبه مجله دانشگاه خاور شناسى – دانشگاہِ پنجاب، لاہور

Kakazai Pashtuns mentioned in the following book on Page Number 255 (circa 993-996 Hijri / 1585-1587) and 256 (circa 1010 Hijri / 1601) and more:

مقالات منتخبه مجله دانشگاه خاور شناسى
مجله دانشگاه خاور شناسى
(2)

مشتمل بر منتخبى از مقاله هاى كه راجع به زبان وادبيات فارسى و ايرانشناسى در مجله دانشگاه خاور شناسى دانشگاه پنجاب، لاهور از سال 1925 م‌.تا 1967 م‌. منتشر گرديد

باپیشگفتار

از جناب پروفسور حمید احمد خان، رئیس دانشگاہِ پنجاب

باھتمام

وزیر الحسن عابدی
دانشیارزبان محاورہ ایران
دردانشکدہ خاور شناسی دانشگاه پنجاب، لاهور

دانشگاه پنجاب,1967