تذکره (د پښتنو اصليت او د هغوئ تاريخ)، ليکـوال: روشن خان (مرحوم), ژباړہ: نرګس سيماب

تذکره (د پښتنو اصليت او د هغوئ تاريخ)، ليکـوال: روشن خان (مرحوم), ژباړہ: نرګس سيماب

تذکره
(د پښتنو اصليت او د هغوئ تاريخ)
ليکـوال: روشن خان (مرحوم), ژباړہ: نرګس سيماب

Page: 212-217